Day: March 3, 2020

ความหมายแก่นแท้ของศิลปะ

The-essence-art

ศิลปะถือว่าเป็นศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีคำนิยามไม่ชัดเจนมากนัก แตกต่างจากศาสตร์อย่างอื่นที่มีนิยามค่อนข้างชัดเจนอย่าง คณิตศาสตร์ เราจะพูดถึงการคำนวณ วิทยาศาสตร์เราจะพูดถึงการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติให้ชัดเจน แต่ศิลปะมีนิยามไว้หลากหลายเหมือนกัน ส่วนหนึ่งที่มีนิยามหลากหลาย อาจจะเป็นเพราะว่าศิลปะมีแขนงเยอะ และไม่มีกรอบอะไรเลย มาดูกันว่า ศิลปะนั้นมีความหมายอะไรบ้าง ภาษาเป็นเครื่องมือแสดงอารมณ์ ความหมายแรกที่เราจะพูดถึงศิลปะ ก็คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ปัญญา ความคิด ความเชื่อ ความงาม ซึ่งเค้าเชื่อกันว่า ศิลปะจะประกอบอยู่ 3 อย่างด้วยกัน หนึ่งมีความงาม สองมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน สามมีความคิดสร้างสรรค์ ความหมายจากพจนานุกรม คำว่า ศิลปะนั้น ในพจนานุกรมภาษาไทยได้มีการกำหนดความหมายไว้ค่อนข้างชัดเจน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า ศิลปะคือ ฝีมือทางการช่าง การแสดงซึ่งอารมณ์ สะเทือนใจ ให้เข้าใจได้ ยังไม่หมดเพียงแค่นั้น ได้มีการนิยามคำว่า ศิลปะ ไว้ที่พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2530 ได้ให้นิยามเอาไว้ว่า ศิลปะคือ ผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกในรูปลักษณ์ต่างๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพความประทับใจ สะเทือนใจ สะเทือนอารมณ์ หรือบางครั้งยังรวมถึงความเชื่อทางลัทธิทางศาสนา […]